Blogaliza 3.0

O servizo de blogues Blogaliza, cuxa titularidade ostenta a día de hoxe Algueirada, S.L., coa que estaban a colaborar por acordo Sacauntos, cooperativa gráfica e Martín Vázquez para o seu mantemento e administración, está a ser cedido á Asociación Cultural Blogaliza.

Por esta razón, durante as próximas semanas poderanse experimentar eventualidades puntuais no comportamento dos blogues debidas aos traballos de mudanza de servidores, limpeza de blogues inactivos e actualización do sistema, todas elas accións conducentes á optimización dos servizos actuais.

O tempo destes traballos estendese ao longo do mes de xullo de 2014.

Hoxe, 20 de Xullo de 2014, completamos a primeira etapa desta migración: o sistema esta a funcionar coa ultima version de WordPress (3.9.1), cunha seleccion de estilos visuais limitada, e sen engadidos. Desta forma a resposta dos blogues é considerablemente mellor da que era. En caso de ser preciso algun engadido para o correcto funcionamento do teu blog, contacta co noso email (info@blogaliza.org) para ver como podemos arranxar.

Agradecemos a paciencia neste período de transición e desexamos todo o mellor á Asociación Cultural Blogaliza e a toda a comunidade de Blogaliza nesta nova etapa. Para calquera cousa, podedes contactar co correo info@blogaliza.org, ou no twitter @blogaliza. Habemos estar atentos.

 POLÍTICA DE CONTIDOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

Blogaliza é un servizo de blogs destinado a permitir a comunicación e expresión persoal e libre. Os administradores de Blogaliza non se fan responsábeis do contido dos blogs aloxados, respectando a liberdade e responsabilidade das persoas usuarias.

A/O usuaria/o comprométese a utilizar os servizos e contidos do portal de xeito axeitado e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito. A mesma regra seguirase naqueles servizos que permitan introducir calquera tipo de información, elemento ou contido.

Blogaliza non permitirá a creación e mantemento de blogs que conteñan anuncios ou ligazóns a sitios de pornografía, que alberguen contidos sobre explotación sexual, explotación da infancia, promoción do odio ou violencia por cuestións de orixe étnica ou xeográfica, relixión, discapacidade, sexo, idade ou identidades de xénero e/ou sexuais, así como contidos violentos, ameazas, acoso, intimidación, dereitos de autor, revelación de datos persoais e confidenciais doutras persoas (salvo que estivesen dispoñíbeis noutro sitio de internet ou en rexistros públicos), a suplantación de identidade mediante engano ou confusión deliberada, ou, en xeral, actividades ilegais e/ou perigosas.

Se os administradores de Blogaliza considerasen que un blog incumpre as súas políticas de contidos, procederase do seguinte xeito, despois de avisar ás persoas usuarias:

  • En caso de incumprimentos menores ou graves non reiterados, poderase desactivar o blog temporalmente. A/O autor/a do blog deberá subsanar o problema para volver estar operativo. A reiteración de incumprimentos menores considerarase un incumprimento grave.

  • Se nun prazo razoábel a persoa usuaria non subsanar o incumprimento que motivase a desactivación, procederase ao borrado do blog. Blogaliza resérvase o dereito de gardar a información do blog e da actividade da persoa usuaria para o seu eventual uso posterior en requerimentos legais. Se o incumprimento ou a reiteración o fan necesario, procederase ao borrado permanente e irreversíbel do blog e a desactivación definitiva do acceso á conta de Blogaliza.org.

Blogaliza non será responsábel da exactitude, calidade, fiabilidade ou corrección de calquera contido ou servizo contidos nos blogs.

Igualmente, Blogaliza non será responsábel polos danos e prexuízos causados coa presenza de virus ou calquera outro elemento lesivo que poida producir alteracións no sistema informático do usuario, nos seus documentos electrónicos ou ficheiros almacenados nos servidores do portal.

ABRIR UN NOVO BLOG

Para abrir un novo blogue, só tes que enviar estes datos ao correo  info@blogaliza.org:

1. Nome de usuario en Blogaliza, por exemplo braiscouceiro
2. E-mail de referencia, por exemplo abcdefghi@braiscouceiro.com
3. Dominio que desexas, por exemplo braiscouceiro.blogaliza.org

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

De acordo co disposto na Lei Orgánica 5/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos persoais serán incorporados nun ficheiro cuxo responsable é Algueirada, S. L., con domicilio na Rúa República do Salvador, 2, 2º E, Arteixo, A Coruña, C. P. 15.142, onde poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo solicitude asinada por escrito xunto cunha fotocopia do seu Documento de Identidade, ou ben enviando un correo electrónico a info@blogaliza.org